İndirim!

Muhtârât (İmam Rabbânî’nin Mektûbât’ından Seçmeler)

0 out of 5

135.00 

Müceddidi elf-i sânî İmâm-ı Rabbânî Es-Sirhindî’nin (ö. 1034/1624) en meşhur eseri Mektubât’ıdır. Hazret yaşadığı dönemde kendisine mektupla gelen soruları aynı yöntemle cevaplamıştır. Mektuplar birçok konuyu içermektedir. Hem dönemin siyasetçilerinden, hem de ilim erbabından başta tasavvufî olmak üzere, fıkhî, kelamî ve siyasete dair kendisine ulaştırılan seçkin sorulara üstad, ilimle geçen bereketli ömrünün neticesinde hem kuşatıcı hem de gayet anlaşılır cevaplar vermiştir. Özellikle tasavvuf ıstılahlarına hakim olan İmâm-ı Rabbânî, tasavvufun nazariyeden ziyade tatbike yönelik taraflarını vurgulamış, çok zor anlaşılacak fenâ, bekâ, vahdet-i vücûd, vb. gibi tasavvufa has kavramların derinlemesine tahlilini yapmış ve bu kavramları şeriata uygun şekilde herkesin anlayabileceği sadelikte açıklamıştır. İmâm-ı Rabbânî’nin en önemli özelliği tasavvufu sünnet ölçüsüne göre değerlendirmesidir. O’na göre sünnete uymayan her ne varsa merduttur, kabul edilemez. Bu yüzden kendisine müceddid-i elf-i sânî yani ikinci bin yılın müceddidi, dini hurafelerden arındırıp aslına döndüren, ihya eden unvanı ulema arasında layık görülmüştür.

Muhtârât (eserin tam ismi; el-Muhtârât min el-Mektûbât el-İmâm er-Rabbânî es-Sirhindî ) kitabı, İmâm-ı Rabbânî’nin (ö. 1034/1624) Mektûbât isimli kitabındaki mektuplarından derlenenerek hazırlanmıştır. Müellif merhum Muhammed Emin Er (ö. 1434/2013) bu mektuplardan en önemlilerini Farsça’dan Arapça’ya tercüme etmiş ve metin dipnotlarla zenginleştirilmiştir. Uzun yıllar içerisinde defalarca tashih edilerek oluşturulan bu esere Mektûbât-ı Rabbânî’den sadece 122 tanesi alınmış, bazı mektuplarda ise kısaltmaya gidilmiştir. Fakat her mektubun orijinal eserdeki sıra numarası da dipnotta belirtilmiştir. Bu mektuplar daha ziyade günümüz ilim talebelerinin ihtiyacına göre seçilmiştir. Bu şekilde okuyucunun rahat bir şekilde takip edebileceği, birçok kişiye hitap eden bir tercüme yapılmıştır. İslâm’a Giriş, Allah Katında Din, Dinin Temelleri, Din Güzel Ahlaktır, Akide, Kelam ve Fıkhî Meselelere Dair Fetvalar, Fıkh-ı Bâtın ve Ahlâk Risalesi gibi mühim eserlerin müellifi bu kıymetli tercümesiyle Mektûbât’ın daha kolay okunması ve mezkur eserden istifadenin artmasını hedeflemiştir. Yüz küsur yıllık ilmî bereketin neticesinde hazırlanan bu eserin tüm ilim tâliplerine talimlerinin yanında tezkiyelerini de tamamlamaları için bir kaynak eser olarak okutulması temennimizdir.

Dizi: Tasavvuf Yazar:

Ek bilgi

Derleyen

Muhammed Emin Er

Baskı Sayısı

4

Yayın Tarihi

Nisan 2024

Sayfa Sayısı

328

ISBN Numarası

78-605-9276-48-1

Boyut

17 x 24

Dil

Arapça