Osman Sacid Arı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni tamamladı. İstanbul Üniversitesi’nde Meclis-i Meşayıh Arşivi’ne Göre Hicrî 1296-1307 (Miladî 1879-1890) Yılları Arasında Osmanlı Tekkelerinde Ortaya Çıkan Problemler” başlıklı Yüksek Lisans tezini ve “Mehmed Vehbi Konevi’nin Hafız Divanı Şerhi’nde Tasavvufi Unsurlar” başlıklı doktora tezini tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilimdalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.