Zekeriya Güler

1986’da Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1987’de aynı fakültede araştırma görevlisi oldu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis Bibliyografyası: Doğuş ve Gelişimi başlıklı yüksek lisans (1988) ve Zâhirî Muhaddislerle Hanefî Fakihleri Arasındaki Münakaşalar ve İhtilaf Sebepleri başlıklı doktora tezini tamamladı (1993). 1994’te yardımcı doçent, 1997’de doçent ve 2003’te profesör oldu. Hâlen İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesidir.
Hadis literatürü, Hanefî hadis âlimleri, klasik hadis şerhleri, hadis ilminin diğer ilim dallarıyla ilişkisi, fıkhü’l-hadîs ve müşkilü’l-hadîs, akademik ilgi alanları arasındadır.